Discussie over de maatschappijvisie van European Spring


#1

UIT HET PARTIJPROGRAMMA:
Inleiding
• De Europese Lente (EL) is gevormd om Europa nieuwe hoop te geven.
• Onze beweging is verenigd achter een gedeelde visie van Europa als een rijk van democratie, duurzaamheid, welvaart en solidariteit.
• We presenteren deze gedeelde visie als een New Deal voor Europa.
• Dit document beschrijft de kernprincipes en kernbeleidslijnen van de New Deal. Elke pijler van het programma biedt onmiddellijke oplossingen voor de sociale, economische en ecologische crises in Europa.
• Samen vormen de pijlers een langetermijnvisie op een duurzame manier van leven. De New Deal promoot een ontwikkelingsmodel dat rekening houdt met de grote uitdagingen die voor ons liggen: van de schaarste van natuurlijke hulpbronnen tot automatisering van de arbeidsmarkt tot de vernietiging van het milieu met chemische verontreinigende stoffen. European Spring zet zich in voor het opzetten van lokale systemen voor productie en levering en voor het behoud van onze natuurlijke wereld, cultureel erfgoed, sociale vooruitgang en openbare diensten.
• De New Deal biedt een alternatief voor de keuze die Europeanen tegemoet gaan - tussen apathie en woede, tussen technocratie en autocratie, tussen degenen die de Europese Unie zoals die vandaag bestaat verdedigen, en degenen die deze voor altijd willen vernietigen.
• We zijn ons bewust van de uitdaging om een ​​ambitieuze agenda zoals die van ons te implementeren. Maar we zullen de gelegenheid van de verkiezingen - en van ons parlementair mandaat - gebruiken om burgers in heel Europa te inspireren om zich aan te sluiten bij onze coalitie voor democratische verandering. Alleen wanneer miljoenen burgers bij elkaar komen, zal de roep om verandering onweerstaanbaar worden.
• Er is geen tijd te verliezen: sluit je aan bij de beweging van de Europese Lente!

MIJN VOORSTEL. DEZE INLEIDING AANVULLEN MET DE VOLGENDE TEKST.

Verander de mindset

De EL (Europese Lente) wil niets minder dan een verandering van mindset in Europa, op alle lagen: lokaal, nationaal, Europees en mondiaal. De huidige mindset van de politieke macht is ‘meer markt en minder overheid; in onze mindset zijn overheid en markt aanvullend en krijgen ze elk een eigen unieke rol: ‘een verantwoorde markt gebouwd op een stevige overheidsbasis. Een zelfbewuste overheid is de basis en het fundament van de samenleving. Ze is de basis voor een gemeenschapsgevoel. Tot de basis hoort: basiszorg, basisvoorzieningen, basisinkomen, basisonderwijs (tot 16 jaar), basis huisvesting, ja zelfs basis-werkgelegenheid, en fysieke en virtuele infrastructuren (zoals vervoer, betalingsverkeer, internetverkeer, etherfrequenties); ze zijn allen taak van de overheid. De basisvoorzieningen zijn sober maar voldoende voor een minimale levensstandaard. Hier heeft de markt en de marktwerking geen rol. De vrije markt wordt daar bovenop gebouwd. Een verantwoorde markt is een markt die zich binnen door de overheid vastgesteld sociale en milieu-grenzen beweegt. Ook de markt kan zorg, onderwijs of financiële diensten aanbieden, maar dit mag de basis niet vervangen. Het is een surplus. Het huis van de economie wordt dus op het overheidsfundament gebouwd.

De EL wil daarom – om te beginnen - op het gebied van arbeid, inkomen, belasting en sociale zekerheid de EU een veel grotere (basis)rol geven. In dit programma leest u hierover. (zie de andere topics)