Discussie over een Europese belasting


#1

UIT HET PROGRAMMA

I Hervorm de EU financien

1 Burgers verdienen een democratische stem bij de verdeling van EU-middelen. De EU-begroting is niet alleen uiterst belangrijk bij het bevorderen van economische ontwikkeling. Het stelt ook gemeenschappen in staat projecten te initiëren die geschikt zijn voor hun behoeften en ambities. Deze fondsen moeten wijs en redelijk worden verdeeld.

2 We pleiten voor een hervormde EU-begroting waarin de democratische controle meer naar lokaal niveau wordt overgedragen. We zullen vechten voor burgers om hun voorkeuren ten aanzien van EU-uitgaven voor de verkiezingen voor het Europees Parlement kenbaar te maken. En we zullen de deur openzetten voor burgers om deel te nemen aan de proefprojectfase van de begrotingsprocedure van het Europees Parlement.

3 Maar het budget moet ook worden uitgebreid. We zullen nieuwe instrumenten voor overheidsfinanciën introduceren om de EU-begroting verder te brengen dan de huidige beperkingen. We zullen oproepen tot een wijziging van de verdragen om ons te ontdoen van het keurslijf gecreëerd door het zogenaamde stabiliteits- en groeipact, de Sixpack en het Europese begrotingspact. Door allianties aan te gaan met nationale regeringen, lokale autoriteiten en burgers in heel Europa, zullen we een einde maken aan de harde beperkingen van de EU-uitgaven.

4 In plaats daarvan stellen we een nieuw EU-budget voor dat de urgente programma’s ondersteunt die we in deze New Deal presenteren om armoede te bestrijden, groene welvaart te creëren en gemeenten te ondersteunen om nieuwkomers te integreren. Het nieuwe budget zal zijn betalingsverplichtingen afstemmen op de eigen middelen van de EU: we zullen verschillende nieuwe wegen ontwikkelen om de inkomsten voor deze ambitieuze EU-begroting te verhogen. Deze omvatten een koolstofbelasting die de klimaatverandering zal beteugelen, een belasting op financiële transacties, het bevriezen van transacties voor niet-geïdentificeerde of niet-aangegeven begunstigden, de invoering van het beginsel dat Europeanen belasting betalen in hun lidstaten en de vorming van nieuwe euro-obligaties aan hun lidstaten. financieren van nieuwe infrastructuurprojecten. We zullen de komende maanden de volledige ruimte voor EU-begrotingsfinanciering uiteenzetten.

MIJN VOORSTEL: DIT ONDERDEEL AANVULLEN MET DE VOLGENDE PARAGRAAF:

Een Europese belastingdienst

We hebben een nieuwe visie op belasting nodig. Onze huidige mindset op fiscaal gebied is de mindset van de markt en van veel economen. zij zeggen: belasting heffen slecht is voor de economie. Belast zo min mogelijk. Belast wat schadelijk is voor de samenleving (accijnzen) en belast iedereen gelijk zodat het speelveld niet wordt verstoord. Deze mindset is onhoudbaar in de 21ste eeuw. De (wereld)economie moet beter gereguleerd (kunnen) worden. En daar hebben we een nieuwe belasting voor nodig: een Europese profielbelasting voor bedrijven die per bedrijfssector verschillend is. Met deze profielbelasting zorgt de overheid dat onze economie (basis)werkgelegenheid biedt, een basisinkomen (sociale zekerheid) financiert en duurzaam wordt.

Er dient een Europese belastingdienst te komen, die gegevens voor de profielbelasting ontvangt van de belastingdiensten van lidstaten en van Europese milieu-instituten. De EU kan per land conversie-afspraken maken waarbij nationale en Europese uitgaven voor sociale zekerheid en arbeidsmarkttoeleiding, bedrijfssubsidies en inkomsten uit belastingen, accijnzen herverdeeld kunnen worden.

De profielbelasting is gebaseerd op de jaarlijkse balans en winst en verliesrekening van een bedrijf aangevuld met kengetallen per jaar voor (netto) CO2-uitstaat, de niet-recyclebare hoeveelheid afvalproductie en de hoeveelheid betaalde arbeidsuren van een bedrijf. Op onderdelen van deze uitgebreide balans worden (verschillende) percentages belasting geheven (daarom de naam ‘profiel’), waarmee we de economie fiscaal kunnen ‘sturen’, zonder de marktvrijheid weg te nemen.

Diverse belastingen kunnen geïntegreerd worden in de profielbelasting. De falende CO2 emissiehandel kan worden afgeschaft en omgezet naar een CO2-belasting. Dit kan als een belastingcomponent in deze profielbelasting worden opgenomen. Profielen verschillen per sector. Het profiel voor de olie-industrie is anders dan voor een IT-bedrijf. Elke profiel moet aansluiten bij de doelen en de mogelijkheden van de sector. Arbeidsintensieve sectoren met lage lonen zullen een relatieve hoge aftrekpost ‘basisinkomen hebben (zie ander topic) en kunnen zelfs een negatieve belastingaanslag hebben. Zij ontvangen geld van de belastingdienst.

De Europese belastingdienst krijgt een belangrijke rol bij het bestrijden van belastingontduiking van bedrijven (zie tax havens).