Discussie over het Universal Citizens Dividend (UCD)


#1

UIT HET PROGRAMMA:

III Universeel Burgers Dividend

1 Alle werknemers moeten delen in de rijkdom van Europa, niet alleen de bevoorrechte mensen. In de afgelopen 50 jaar is er een kloof ontstaan tussen degenen die kapitaal bezitten en degenen die dat niet hebben. Het resultaat is dat, zelfs als de productiviteit stijgt, het totale aandeel van de rijkdom van de onderste helft van de werknemers afneemt. In plaats daarvan is de welvaart van Europa geconcentreerd in een kleine groep van de superrijken, en van generatie op generatie overgedragen. Meer dan de helft van de miljardairs in Europa erfde hun rijkdom van hun ouders.

2 We pleiten voor een nieuw fonds dat garandeert dat een Universeel Burgers 'Dividend (UCD) aan elke Europese burger wordt betaald. De UCD wordt betaald uit een Europees Burgerfonds, dat (i) activa bevat die zijn gekocht door centrale banken, als onderdeel van hun kwantitatieve versoepelingsprogramma’s, (ii) een percentage van de kapitaalvoorraad van elk initieel openbaar aanbod (IPO), (iii) inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten en andere gemeenschappelijke kennismonopolies. De UCD is volledig op de burger gebaseerd en wordt onafhankelijk van sociale uitkeringen, werkloosheidsverzekeringen en andere uitkeringen toegekend.

MIJN VOORSTEL. DIT PROGRAMMA-ONDERDEEL AANVULLEN MET DE VOLGENDE TEKST:

Maar een UCD is geen basisinkomen. Ze wordt gevoed uit opbrengsten van ondernemingen. De hoogte van de uitkering is dan ook te gering en te onzeker om een minimale levensstandaard te kunnen garanderen. Daarom zullen we het UCD later omvormen tot een werkgelegenheidsfonds (zie ander topic).

Op de langere termijn wil EL een Europees basisinkomen invoeren volledig gefinancierd uit een nieuwe Europese belasting. Het Europese basisinkomen is in principe individueel en onvoorwaardelijk. De praktijk zal moeten uitwijzen of in de toekomst een koppeling met de Europese arbeidstijdrechten (zie ander topic) gewenst is. Het basisinkomen zal gefaseerd worden ingevoerd, per doelgroep en/of per land. De hoogte van het basisinkomen kan geleidelijke worden verhoogd en kan per land verschillen en is afhankelijke van conversie-afspraken die individuele lidstaten maken met EU. In conversie-afspraken wordt per lidstaat vastgesteld welk deel van de sociale zekerheid nationaal blijft en welke deel Europees wordt.

Het Europees basisinkomen wordt volledig gefinancierd uit de opbrengsten van de Europese profielbelasting voor bedrijven (zie ander topic). Werkenden ontvangen het basisinkomen direct van hun werkgevers. Uitbetaalde basisinkomens zijn voor de werkgever een aftrekpost in de profielbelasting. Niet-werkenden ontvangen het basisinkomen direct van de nieuwe Europese belastingdienst.


#2

Hallo,
Ik heb in armoede geleefd tussen 1995 en 2010 en toch stem ik tegen het onvoorwaardelijk basisinkomen (voor iedereen dus). Beter de sociale tegemoetkomingen versterken voor wie het nodig heeft. Versterken:= boven de armoedegrens brengen.


#3

Omdat UCD anders dan wat publiekelijk bekend is als ‘basisinkomen’ lijk mij niet slim om dezelfde term te gebruiken.